THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

ГЛАДІЙ Михайло Васильович

ГЛАДІЙ Михайло Васильович Дата народження:

Наукова ступінь:

Кандидатська дисертація:

Докторська дисертація:

Народився 6 листопада 1952 р. у с. Стрілків Стрийського району Львівської області.У 1975 р. закінчив Омський державний ветеринарний інститут, отримав кваліфікацію ветеринарного лікаря. З 1975 по 1979 р. працю­вав головним ветеринарним лікарем радгоспу «Венгеровський» Но­восибірської області (Росія). У 1979—1981 рр. — директор зонального риборозплідника «Стрий». З 1981 р. — голова правління колгоспу ім. Леніна Стрийського району, з 1985 р. — директор радгоспу-комбінату «Стрийський» Львівської області.М. В. Гладій обіймав такі посади: з 1987 р. — генерального дирек­тора Агрокомбінату «Стрий», з 1990 р. — голови Стрийського райви­конкому Львівської області, з 1992 р. — заступника голови Львівської обласної державної адміністрації, з 1996 р. — начальника відділу з пи­тань АПК Кабінету Міністрів України, з 1997 р — голови Львівської обласної державної адміністрації. У 1999 р. — віце-прем'єр-міністр Кабінету Міністрів України і міністр аграрної політики України, з 2001 р. — голова Львівської обласної державної адміністрації, з 2002 р. — депутат Верховної Ради України 4-го і 5-го скликань, з 2009 р. — начальник Південно-західної регіональної служби держав­ного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні України і транспорті. З 1996 р. працює за сумісництвом стар­шим науковим співробітником відділу теорії і методології аграрної політики, з 2000 р. — провідний науковий співробітник відділу аграр­ної та соціальної політики, з 2007 р. — головний науковий співробітник відділу ціноутворення та кон'юнктури ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН.Значним є внесок ученого у реалізацію сучасних наукових досяг­нень щодо докорінної перебудови організаційно-правових форм гос­подарювання, соціально-економічних і земельних відносин на селі.Ним підготовлено пропозиції до Законів України «Про державний земельний кадастр», «Про оптові ринки сільськогосподарської про­дукції», проекти Законів України «Про розвиток виробництва та спо­живання біологічних палив», «Про органічне виробництво» та ін.Упродовж 2008 р. діяльність М. В. Гладія на посаді президента ВГО НСПУ, голови наукової спостережної ради Львівської ветеринарної академії зосереджувалася на впровадженні науково обґрунтованих ме­тодів роботи громадських структур у тісній співпраці з сільськими гро­мадами, органами місцевого самоврядування.Обґрунтовано базові засади функціонування аграрних ринків у мм. Вінниці, Полтаві, Ужгороді, Одесі, Миколаєві.Визначено наукові методики практичного утворення Європейсько­го фонду розвитку українського села шляхом започаткування співпра­ці з Європейським фондом розвитку польського села та структур Євросоюзу.Проведено відповідну науково-методичну роботу з підготовки Державної цільової програми підтримки розвитку сільськогосподарських кооперативів на 2009—2015 рр.Наукові публікації стосуються проблем розвитку громадянського суспільства на селі в період ринкової економіки, ведення сільгоспвиробництва та розвитку сільських територій.З проблеми реформування сільського господарства М. В. Гладій опублікував 49 наукових праць, з яких 2 одноосібні монографії, узяв участь у підготовці 2 колективних монографій, 7 рекомендацій, мето­дик та методичних рекомендацій. Автор і співавтор 34 пропозицій уря­довим структурам, брав участь у підготовці 46 проектів законів Украї­ни, 14 указів Президента України.Обрано у 1999 р. членом-кореспондентом УААН, а дійсним членом (академіком) УААН — у 2002 р. зі спеціальності економіка сільського господарства і АПК.М. В. Гладію присвоєно почесне звання заслуженого працівника сільського господарства України. Він є почесним президентом Всеукраїнської громадської організації Національної сільськогосподар­ської палати України.