THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

БУЛГАКОВ Володимир Михайлович

БУЛГАКОВ Володимир Михайлович Дата народження:

Наукова ступінь:

Кандидатська дисертація:

Докторська дисертація:

Народився 18 липня 1952 р. у с. Попівка Корочанського району Бєлгородської області.У 1974 р. закінчив з відзнакою факультет механізації сільського господарства Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства.Упродовж 1974—1976 рр. — інженер, у 1976—1977 рр. — старший інже­нер Всесоюзного державного технологічного інституту ремонту та екс­плуатації машинно-тракторного парку (Українська філія) — нині ННЦ «ІМЕСГ» НААН. Протягом 1977—1980 рр. — аспірант Української сільськогосподарської академії. У 1980 р. — молодший науковий співробіт­ник науково-дослідної частини академії, в 1981—1983 рр. — старший науковий співробітник УСГА. У 1983—1986 рр. — асистент кафедри ме­ханіки і теорії механізмів та машин УСГА; у 1986 — 1994 рр. — доцент кафедри опору матеріалів та прикладної механіки; у 1994 — 1995 рр. — професор вищезгаданої кафедри; у 1996 — 2007 рр. — завідувач кафедри механіки і теорії механізмів та машин Національного аграрного універ­ситету (нині — НУБіП України); з 2007 по 2011 р. — академік-секретар Відділення механізації і електрифікації НААН. З 2011 р. — професор кафедри механіки, опору матеріалів та будівництва НУБіП України.У 1985 р. на спеціалізованій вченій раді Української сільськогосподарської академії захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослі­дження та вдосконалення робочого процесу самохідної коренезбиральної машини», а в 1993 р. у Всесоюзному науководослідному інституті сільськогосподарського машинобудування «ВІСГОМ» (м. Москва) — докторську дисертацію на тему: «Вдосконалення технологічного про­цесу та машин для збирання коренеплодів буряків». У 1995 р. йому присвоєно вчене звання професора.Коло наукових інтересів ученого: землеробська механіка, динаміка машин і машинних агрегатів, механізація сільськогосподарського виробництва, механізація агрохімічного обслуговування, конструювання та дослідження сільськогосподарських машин.В. М. Булгаков є учнем академіка П. М. Василенка. Ним проведено ґрунтовні аналітичні дослідження кінематики і динаміки бурякозби­ральних машин та інших машинних агрегатів, стійкості руху при виконанні технологічного процесу збирання буряків, а також окремих робочих органів буряко- та картоплезбиральних машин. Складені нові диференціальні рівняння руху частинок добрив при відцентро­вому розсіюванні. Здійснено фундаментальні теоретичні та експери­ментальні дослідження удосконалених корене-, картопле- та льоноз­биральних машин і їхніх робочих органів. Ці конструкції машин було упроваджено на Дніпропетровському і Тернопільському комбайнових заводах. Створено новий комплекс бурякозбиральних машин для фер­мерських господарств — КПФ-1,5 і ККП-3А та багато ін.Опублікував понад 700 наукових праць, у тому числі 10 моногра­фій, 27 підручників та навчальних посібників. Більш ніж 150 наукових праць надруковано за кордоном англійською, німецькою, французь­кою, польською та іншими мовами. Має 500 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.Був обраний членом-кореспондентом УААН у 1999 р., дійсним членом (академіком) НААН Відділення землеробства, меліорації і механізації (механізація агрохімічного обслуговування) — у 2010 р.Під науковим керівництвом ученого підготовлено 4 докторів і 8 кандидатів технічних наук.У 2000 р. В. М. Булгаков був обраний академіком Міжнародної академії технічної освіти та академіком Академії інженерних наук України. Протягом 1995—2001 рр. вчений був членом експертної ради ВАК України з галузевого машинобудування. З 2001 р. він є членом Комісії з механізації і енергетики сільського господарства Польської академії наук. Є членом спеціалізованих захисних рад у НУБіП України та ННЦ «ІМЕСГ». У 2007—2011 рр. був членом Президії НААН та членом тех­нічної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України. Член оргкомітету постійно діючої Міжнародної наукової конференції з актуальних проблем землеробської механіки, присвяченої пам'яті академіка П. М. Василенка, заступник голови оргкомітету Міжнародної наукової конференції «МОТЯОЬ» (Польща). Відповідальний редактор збірника наукових праць НУБіП України — «Механізація сільськогосподарського виробництва», член редакційних колегій наукових журна­лів «Вісник аграрної науки», «Науковий вісник НУБіП України» та ін.Нагороджений бронзовою (1985) і срібною (1987) медалями ВДНГ СРСР; нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2005), знаком Пошани Міністерства аграрної політики України (2007); Почесними дипломами Люблінської сільськогосподарської академії та Литов­ського аграрного університету, двома Почесними грамотами Президії УААН та відзнакою Польської академії наук. У 1997 р. присвоєно зван­ня заслуженого винахідника України.