THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Григорій Олександрович

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ Григорій Олександрович Дата народження:

Наукова ступінь:

Кандидатська дисертація:

Докторська дисертація:

Народився 1 червня 1936 р. у с. Капустинці Драбівського району Черкаської області. Загальний трудовий стаж становить 51 рік, у тому числі науково-педагогічної діяльності — 46 років.Закінчив зі срібною медаллю Капустинську середню школу Яготинського району Київської області (1955) та ветеринарний факуль­тет Української академії сільськогосподарських наук (1960); працю­вав на посадах: старшого ветеринарного лікаря племінного заводу ім. С. М. Кірова Запорізької області (1960—1962), головного ветери­нарного лікаря Куйбишевського району Запорізької області (1962), головного ветеринарного лікаря племінного заводу «Старий Каврай» Черкаської області (1962—1964), ветеринарного лікаря-епізоотолога Смілянської станції по боротьбі з хворобами тварин Черкаської облас­ті (1964—1965); навчався в аспірантурі при кафедрі фармакології та па­тофізіології Української сільськогосподарської академії (1965—1968).У 1968 р. в Українській сільськогосподарській академії (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему : «О механизме токсического действия карбамида на организм крупного рогатого скота», у 1981 р. в Московській ветеринарній академії — докторську дисертацію на тему: «Патогенез, диагностика, лечение и профилактика отравлений круп­ного рогатого скота карбамидом и нитратами».З 1968 р. займав посади: асистента, молодшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри фармакології та паразитології (1979—1986), проректора (УСГА) з питань під­вищення кваліфікації спеціалістів (1986—1991), академіка-секретаря Відділення тваринництва та ветеринарії Української академії аграр­них наук (1991 — 1996), завідувача кафедри фармакології та токсико­логії Національного аграрного університету (1996—2005), директора НДІ здоров'я тварин Національного аграрного університету (нині — Національного університету біоресурсів і природокористування Украї­ни) (2005—2010), професора кафедри фармакології і токсикології (з 2011 р.).Г. О. Хмельницький є провідним ученим у галузі ветеринарної ток­сикології та фармакології. Коло його наукових інтересів включає: токсикологію небілкових сполук азоту (карбаміду, нітратів, нітритів, нітрозамінів), мікотоксикози та фітотоксикози тварин (чорнокорінь лікарський), фармакологію протизапальних засобів та імуностимуляторів (ізамбен, еконіка).Академік Г. О. Хмельницький бере активну участь у науково-педагогічній діяльності, був членом науково-методичної ради Державного комітету ветеринарної медицини України, голови експертної ради ВАК України, є член фармакологічного комітету МОЗ України, фармакологічної комісії Державного комітету ветеринарної медицини України, голова, заступник голови та член двох спеціалізованих вчених рад, го­лова комісії з біоетики НАУ, члена редакційної колегії журналу «Вете­ринарна медицина України», періодичних наукових збірників «Науко­вий вісник НАУ», «Аграрна наука і освіта» та інших видань.На основі проведених досліджень розроблено і впроваджено у виробництво: рекомендації з профілактики, діагностики та лікування тварин при отруєннях карбамідом і нітратами; спосіб лікування ве­ликої рогатої худоби при отруєнні карбамідом; спосіб профілактики отруєння тварин нітратами; засіб для лікування телят при захворюван­нях з ознаками діареї; рекомендації з діагностики та профілактики мікотоксичного гепатиту свиней; максимально допустимі рівні нітратів у кормах для сільськогосподарських тварин; максимально допустимі рівні нітратів у молоці та молочних продуктах для дітей; максимально допустимі рівні деяких хімічних елементів у кормах та кормових до­бавках для сільськогосподарських тварин.Академік Г. О. Хмельницький є співавтором Закону України «Про ветеринарну медицину», автором та співавтором близько 260 друко­ваних праць, у тому числі 12 підручників, навчальних посібників та монографій, 16 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, 22 нор­мативних документів. Під його науковим керівництвом захистились 2 доктори і 15 кандидатів ветеринарних наук, у тому числі 6 іноземців.Обрано у 1990 р. членом-кореспондентом УААН, дійсним членом (академіком) УААН — у 1993 р. Відділення ветеринарної медицини (ветеринарна фармакологія і токсикологія).Почесні нагороди і звання: медаль «До 1500-річчя Києва» (1983), Грамота Президії Верховної Ради Української РСР (1985), заслуже­ний діяч науки і техніки України (1997), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (1998), Почесна грамота голови Київської міської державної адміністрації (2003), почесний професор Харківської дер­жавної зооветеринарної академії (2004), заслужений науковий співро­бітник Національного аграрного університету (2004), Почесна грамо­та Державного департаменту ветеринарної медицини України (2005), Почесна грамота «За особливі заслуги перед Національним аграрним університетом» (2006), диплом Асоціації спеціалістів ветеринарної медицини України «За вклад у науку» та почесна відзнака «Символ професійності» (2007); звання «Почесний громадянин села Капустинець Яготинського району Київської області» (2011).