THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

ТАРАСЮК Сергій Іванович

ТАРАСЮК Сергій Іванович Дата народження:

Наукова ступінь:

Кандидатська дисертація:

Докторська дисертація:

Народився 25 листопада 1963 р. в с. Бережці Любомльського району Волинської області. Після закінчення школи вступив до Рожищенського зооветеринарного технікуму, який закінчив з відзнакою у 1982 р.Після служби в армії працював при Любомльській станції по бо­ротьбі з хворобами тварин (Шацька дільнича ветлікарня), де обіймав різні посади.Закінчив Львівську академію ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького за спеціальністю ветеринарія. Працював у Республіканському біотехнологічному центрі (м. Львів) в лабораторії генетики, займався проблемами імуногенетичного контролю у тваринництві.З 1993 р. — аспірант при лабораторії молекулярної генетики Інституту розведення та генетики тварин УААН. У 1995 р. достроково за­хистив кандидатську дисертацію на тему: «Аналіз генетичної струк­тури у деяких порід України». У 2000 р. присвоєно вчене звання стар­шого наукового співробітника за спеціальністю 03.00.15 — генетика. У 2002 р. в Інституті агроекології та біотехнології УААН захистив док­торську дисертацію на тему: «Популяційно-генетичні основи еколо­гічної адаптивності сільськогосподарських видів тварин».У 2007 р. обраний членом-кореспондентом УААН Відділення зоотехнії за спеціальністю біотехнологія в тваринництві.Очолював лабораторію молекулярної генетики ІРГТ УААН, а також лабораторію популяційно-генетичного моніторингу Інституту агроекології і біотехнології, обіймав посаду заступника директора з науко­вої роботи та інноваційної діяльності ІАБ УААН.У 1994—1995 рр. — стипендіат Кабінету Міністрів України, Соросівський стипендіат (1995), переможець конкурсу Міжнародної науково-освітньої програми для молодих вчених (Україна — США, 1997).С. І. Тарасюком опубліковано 165 наукових праць, а також низку ро­біт у науково-популярних журналах і газетах, 2 монографії.Основні наукові інтереси С. І. Тарасюка зосереджено у сфері сучасних біотехнологій, екологічної генетики риб, популяційно-генетичного моніторингу, геномної та ДНК-селекції, молекулярної екології, еколого-адаптивної генетики ссавців. Нині за його участю організо­вано відділ біотехнології та генетики ІРГ НААН, який забезпечений сучасним обладнанням та працює над вивченням динаміки форму­вання генетичної структури різнопородних груп риб за використання ДНК-маркерів, цитогенетичного аналізу, імунологічних методів. У ре­зультаті використання даних методик із виявлення цінних генотипів за господарськими ознаками у різних видів риб, за допомогою новітніх ДНК-технологій буде більш оптимально реалізовано його генетичний потенціал. Упродовж роботи в Інституті проводить дослідження у на­прямі виконання НДР Інституту, а саме є співвиконавцем тем та за­вдань НААН, Міністерства аграрної політики та продовольства Укра­їни, Мінекології. Його наукові розробки мають значне народногосподарське значення.С. І. Тарасюк вперше показав видоспецифічність внеску факторів штучного та природного доборів у формування генетичних струк­тур ссавців, виявив генетичні системи, які є мішенню різних факто­рів відбору. Вперше експериментально обґрунтував універсальність популяційно-генетичної відповіді у великої рогатої худоби на різні біо­тичні та абіотичні фактори екологічного стресу (інфікованість вірусом лейкозу, інтродукція в нові умови розведення, різні варіанти техноген­ного забруднення).Вчений є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційних робіт при Інституті рибного господарства НААН та Інституті агроекології та економіки природокористування НААН. Бере активну участь у підготовці наукових кадрів, є керівником чотирьох наукових робіт аспірантів. Веде викладацьку діяльність на посаді професора ка­федри біотехнології при Інституті екологічної безпеки НАУ. Під його безпосереднім керівництвом захищено 9 магістерських робіт.