THE NATIONAL ACADEMY OF AGRARIAN SCIENCES
OF UKRAINE
Scientific-methodical and coordination center on scientific problems
development of agroindustrial complex of Ukraine
UA EN

КОРНІЄНКО Анатолій Васильович (Російська Федерація)

КОРНІЄНКО Анатолій Васильович (Російська Федерація) Дата народження:

Наукова ступінь:

Кандидатська дисертація:

Докторська дисертація:

Народився 25 лютого 1940 р. у с. Кашпіровці Тетіївського району Київської області (Україна).Вищу освіту здобув в Уманському сільськогосподарському інституті (1962). У 1967 р. закінчив Уманський педагогічний інститут.Після закінчення навчання працював головним агрономом кол­госпу «Перемога» Тетіївського району Київської області. Протягом 1965—1968 рр. — другим секретарем Тетіївського райкому комсомолу. Упродовж 1971—1988 рр. очолював Центральну селекційно-генетичну станцію НВО «Цукрові буряки». У 1988—2002 рр. обіймав посаду ди­ректора Всеросійського науково-дослідного інституту цукрових буря­ків і цукру. З 2003 р. працює головним науковим співробітником, ке­рівником Селекційного центру з цукрових буряків Росії.У 1967 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Поєднання агротехнічних і хімічних засобів боротьби з бур'янами на посівах цукрових буряків». У 1980 р. йому присвоєно звання старшого наукового співробітника зі спеціальності селекція і насінництво.Учений зробив вагомий внесок у галузі генетики, селекції і техноло­гії виробництва сортів і гібридів цукрових буряків у Російській Федера­ції. Є автором наукового відкриття, ним розроблено близько 50 нових теорій, закономірностей, правил, принципів і гіпотез, що ґрунтують­ся на фундаментальних і прикладних дослідженнях, отриманих у ре­зультаті створення однонасінних сортів і гібридів на стерильній основі цукрових, кормових, цукрово-кормових і цукрово-столових буряків, найбільш значними серед яких є теорія стерильності і плодючості, цу­кристості, нова класифікація хвороб цукрових буряків.Методологічно розв'язано проблему розширення і використання спектра форм буряків та їхніх господарськи цінних ознак. Завдяки управлінню мутаційною та рекомбінаційною мінливістю науково об­ґрунтовано нові підходи до створення сортів і гібридів із застосуван­ням нанобіотехнологій та генної інженерії. Уперше в Росії і країнах СНД розроблено методику і одержано трансгенні форми, стійкі до гербіцидів і солей. У зв'язку зі змінами клімату розроблено нову мо­дель ідіотипів рослин, ліній, компонентів, сортів і гібридів. Розширено використання методів сингенетики — закономірностей наслідування і мінливості групових ознак, форми коренеплоду у цукрових буряків. Застосування вищезазначених розробок ускладнило селекційний про­цес, однак поряд з тим підвищило його ефективність на 40—50%.Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 13 монографій; має 30 авторських свідоцтв і патентів.Засновник наукової школи. Під керівництвом вченого підготовлено 9 докторів і 29 кандидатів наук.У 2002 р. обрано іноземним членом УААН Відділення рослинни­цтва.Член-кореспондент Російської академії сільськогосподарських наук, академік Російської екологічної академії та Міжнародної ака­демії інформатизації, член Міжнародного інституту цукрових буряків (Бельгія).Лауреат Всеросійського виставкового центру і виставки досягнень агропромислового комплексу Агропрому Воронезької області.Нагороджений орденом «Знак Пошани», Почесними грамотами Держагропрому УРСР, Держагропрому РРФСР, Міністерства сільсько­го господарства і продовольства Росії і Татарстану, Російської академії сільськогосподарських наук та ін., медаллю ім. М. І. Вавилова, нагруд­ним знаком «Винахідник СРСР», золотою і бронзовою медаллю ВДНГ, медаллю «200-річчя цукрової промисловості», медаллю К. Г. Жукова.Присвоєно звання заслуженого діяча науки Російської Федерації, почесного працівника цукрової промисловості Росії.Ім'я А. В. Корнієнка увійшло до енциклопедії «Элита информационного мира» (1 т., 1998), довідник «Известные русские» (2000).